Thursday, 29 December 2016

صحنه ای که شاید هرگز دیگر تکرار نشود (عکس)این تصویر از دید عکاسان یکی از تصاویری محسوب می شود که احتمال وقوع آن یک در ده میلیون عکس بوده و در هنگام پرواز سه پرنده در کنار هم گرفته شده که به شکل شکلکی در حال خنده تصور می شود.Filled Under:

0 comments:

Post a Comment